Produkter

Halberg & Kent Gruppen
Østerbrogade 21, 4 th.
2100 København Ø

T: 20 85 00 10

E:

K/S Projekter

Halberg & Kent Gruppen er frie og uafhængige, og vi kan derfor tillade os at være kræsne og meget selektive i valget af hvilke projekter, vi tilbyder vores kunder. Hvis vi tilbyder vores kunder et K/S projekt, er det specielt udvalgt og indeholder en optimal investeringsmulighed.

Et K/S projekt er et opsparingskoncept, der udgør et stærkt supplement eller alternativ til en traditionel pensionsopsparing. Det er et opsparingskoncept, der ikke kræver likviditet fra investors side idet investor har mulighed for at fratrække - i sin personlige indkomst - de skattemæssige underskud der kommer fra K/S projektet. De skattemæssige underskud fremkommer via en skattemæssig afskrivning på ejendommen. Den sparede skat indbetales til projektet og går til nedbringelse af gæld i ejendommen.

Ved at investere i fast ejendom - via et K/S projekt – bliver De sammen med op til ni andre investorer medejer af en fuldt udlejet afskrivningsberettiget erhvervsejendom. Ved at investere via et K/S projekt kan De foretage en væsentlig større ejendomsinvestering end på egen hånd, hvilket medfører større og stærkere lejere der har indgået lange uopsigelige lejekontrakter, hvilket igen medfører større sikkerhed for lejebetalingen i en længere periode.

Lejeindtægten i ejendommen bliver reguleret efter faste terminer som kan være hvert år eller hvert 5. år eller andet. Lejeindtægten udvikler sig som regel i takt med konjunkturerne i det omkringliggende samfund og når lejeindtægten stiger, så stiger - alt andet lige – også værdien af ejendommen.

En investering via et K/S projekt er en passiv investering, da alt vedrørende ejendommen bliver varetaget af administrator af ejendommen og alt vedrørende selskabet bliver varetaget af et professionelt forvaltningsselskab.

Selve opsparingen skabes af driftsoverskuddet fra lejeindtægten, nedbringelse af gælden i ejendommen samt via konjunktur udvikling af værdien på ejendommen. Realisationen af opsparingen kan ske via 2 veje

  1. Salg af ens andel af projektet – kan ske når som helst i investeringsperioden
  2. Ejendommen sælges og overskud udloddes til ejerne hvorefter projektet opløses

At spare op via et K/S projekt er en attraktiv mulighed for højtlønnede personer, men det er meget vigtigt at købe det rigtige K/S projekt – hos den rigtige leverandør

A/S Projekter

Ejendomsaktier er et investeringskoncept, der gennem flere år har bevist sin levedygtighed samt evne til at tiltrække langsigtede investorer og give attraktive årlig afkast.

Ideen bag ejendomsaktier er at tilbyde private investorer og virksomheder muligheden for en ejendomsinvestering, der ellers kun kan foretages af den professionelle investor. Metoden er, at en udlejningsejendom erhverves af flere investorer sammen, der alle indskyder en andel af egenkapitalen i det pågældende ejendomsselskab.

Den indskudte kapital kan foretages med likvider, selskabsmidler, pensionsmidler eller lånefinansieres. Alt efter størrelsen af indskuddet vil det give investor en %-del medejerskab af ejendomsselskabet.

Helt generelt kan man sige, at A/S selskaber er velegnede for investorer med en stor likvid formue, de skal have forrentet. A/S selskaber er med andre ord formuepleje.

At investere i et K/S selskab er ikke likviditetskrævende i samme grad som i et A/S, og K/S'er henvender sig primært til folk med en høj skattepligtig indkomst. Udover skattefordelen er K/S selskaber dog, ligesom A/S selskaber, især kendetegnet ved en meget solid opsparing over tid.